Đánh giá thay đổi vận chuyển oxy và tiêu thụ oxy trên BN sốc NK

Đề tài: Đánh giá thay đổi vận chuyển oxy và tiêu thụ oxy trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn
Mục tiêu nghiên cứu:
1. Đánh giá thay đổi vận chuyển oxy (DO2) và tiêu thụ oxy (VO2) trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.
2. Đánh giá mối liên quan giữa DO2, VO2 với lưu lượng nước tiểu, huyết áp trung bình, nồng độ lactate máu trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.
Thực hiện: Bs Phạm Tuấn Đức (BV Việt Tiệp – Hải Phòng). Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn

Kết luận của đề tài
Thay đổi của DO2, VO2 qua các thời điểm trong SNK.

 • DO2, VO2 đều tăng cao so với giá trị bình thường tại các thời điểm.
 • DO2 của nhóm thoát sốc tăng có ý nghĩa thống kê với nhóm không thoát sốc tại T0, T6 với p < 0,05.
 • VO2 của nhóm không thoát sốc tăng có ý nghĩa thống kê so với nhóm thoát sốc tại T72 với p < 0,05.
 • DO2 có tương quan với VO2.
 • Có sự khác biệt về O2ER của nhóm không thoát sốc và nhóm thoát sốc tại T60 với p < 0,05.
 • Có sự khác biệt về SvO2 của nhóm không thoát sốc và nhóm thoát sốc tại T72 với p < 0,05.
 • Lactat máu của nhóm thoát sốc giảm có ý nghĩa thống kê so với nhóm không thoát sốc từ T0, T6, T12, T24, T36, T48 với p < 0,05.

2. Mối liên quan giữa DO2, VO2 với HATB, nồng độ lactat máu, lưu lượng nước tiểu.

 • Có sự khác biệt về VO2 của nhóm có HATB ≥ 65mmHg và nhóm có HATB < 65mmHg với p < 0,05.
 • Có sự khác biệt về DO2, VO2 của nhóm lactat máu < 2 mmol/l và nhóm lactat > 4 mmol/l với p < 0,05.
 • Không có khác biệt về DO2, VO2 với lượng nước tiểu là 0,5ml/kg/h.
 • Không có tương quan giữa DO2, VO2 với HATB, nồng độ lactat máu, lượng nước tiểu.

Tin tức khác