CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HAP-VAP TỪ KHUYẾN CÁO ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG

IDSA and ATS guideline:

  • Nên sử dụng phương pháp lấy bệnh phẩm không xâm nhập và cấy bán định lượng để chẩn đoán VAP (weak recommendation, low-quality evidence).
  • Các BN nghi ngờ HAP (không-VAP) nên được điều trị theo kết quả xét nghiệm vi sinh bệnh phẩm hô hấp lấy không xâm nhập, hơn là điều trị theo kinh nghiệm (weak recommendation, very low-quality evidence).

Tải file tại đây