Tên đề tài: "Nghiên cứu quy trình ứng dụng một số kỹ thuật hồi sức hô hấp hiện đại trong cấp cứu điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng nhằm đối phó với dịch cúm

7 Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên:   Nguyễn Quốc Anh

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ y khoa

Chức danh khoa học: Chủ tịch Hội đồng Khoa học bệnh viện Bạch Mai.

Chức vụ: Giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa Gây mê hồi sức.

 

Tên tổ chức đang công tác: Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ tổ chức: 78 Đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Địa chỉ nhà riêng:  Nhà A6 khu quy hoạch 78 Trung Tiền, phường Khâm Thiên, quận Đống  Đa, thành phố Hà Nội.

8 Thư ký đề tài
Họ và tên: Đào Xuân Cơ

Học hàm, học vị: Tiến sĩ Y học

Chức danh khoa học: .Thư ký khoa học của đề tài

Chức vụ:Phó trưởng khoa Hồi sức tích cưc

 

Tên tổ chức đang công tác: Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ tổ chức: 78 Giải phóng Đống Đa Hà Nội

Địa chỉ nhà riêng: 1218 GP-Building 170 Đê La Thành – Đống Đa – Hà Nội.

9 Tổ chức chủ trì đề tài
Tên tổ chức chủ trì đề tài:  Bệnh viện Bạch Mai
10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)

 

 

11  Các cán bộ thực hiện đề tài
 (Ghi những người tham gia và chủ trì thực hiện những nội dung chính của đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài)
TT Họ và tên,

học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Nội dung,

công việc chính tham gia

Thời gian làm việc cho đề tài
(Số tháng quy đổi2)
1 PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh Bệnh viện Bạch Mai Chủ Nhiệm đề tài 15
2 PGS.TS. Nguyễn Gia Bình Khoa HSTC BV Bạch Mai Chủ trì nghiên cứu quy trình kỹ thuật tim phổi nhân tạo tại giường (ECMO) 15
3 PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn Khoa HSTC BV Bạch Mai Chủ trì nghiên cứu quy trình kỹ thuật phương thức thông khí nhân tạo NAVA trong hồi sức bệnh nhân suy hô hấp 15
4 TS. Lê Thị Diễm Tuyết Khoa HSTC BV Bạch Mai Chủ trì nghiên cứu quy trình kỹ thuật lọc máu liên tục với màng lọc oXiris trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển 12
5 TS. Đào Xuân Cơ

 

Khoa HSTC BV Bạch Mai Chủ trì nghiên cứu quy trình kỹ thuật đo áp lực thực quản để cài đặt áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP) cho bệnh nhân suy hô hấp cấp 12
6 TS. Nguyễn Công Tấn Khoa HSTC BV Bạch Mai Tham gia nghiên cứu 12
7 ThS. Nguyễn Đăng Tuân Khoa HSTC BV Bạch Mai Tham gia nghiên cứu 12
8 ThS. Phạm Thế Thạch Khoa HSTC BV Bạch Mai Tham gia nghiên cứu 12
9 ThS. Mai Văn Cường Khoa HSTC BV Bạch Mai Tham gia nghiên cứu 12
10 ThS. Giang Thục Anh Khoa HSTC BV Bạch Mai Tham gia nghiên cứu 12